1998 jo se w źiśownje M. Riza rěcny projekt „Witaj“ w serbskej rěcy zachopił. Zakładna šula Žylow jo se na zašulowanje toś tych „witaj-źiśi“ pśigótowała z tym, až jo nazgónjenja šulow w Górnej Łužyce a w Bretani wužywała. 1999 jo wóna tu wótchylujucu organizacisku fromu pśi ministeriumje za kubłanje, młoźinu a sport pominała, kótaraž jo se k šulskemu lětoju 2000/2001 pśizwóliła. Z tym jo Zakładna šula Žylow prědna zakładna šula w kraju Bramborska, ako jo projekt Witaj dalej wjadła. Wuknice a wukniki, kótaryc hž starjejšej to cotej, se wuce wót rědownje 1 až 6 w młogich pśedmjatach bilingualnje.

W 7-10 góźinach wob tyźeń – w płaśecej góźinskej tofli – wuknu toś te wuknice a wukniki w dolnoserbskej rěcy cytaś, pisaś a powědaś. Dalšne pśedmjaty, kótarež se pó góźinach w dolnoserbskej rěcy wuwucuju, su matematika, rěcna wěda, wuměłstwo a sport.

Te pśez to dobydnjone wósobinske nazgónjenja su za dalšne wuwiśe kuždego jadnotliwego góleśa wjelgin wuznamne.

Ze swójim bilingualnym profilom pśinosujo šula teke bytostnje k rewitalizaciji serbskeje rěcy w Dolnej Łužycy.

Ansprechpartner
Wjednica: Irena Götzowa
Anschrift
Chóśebuska droga 6a
03055 Chóśebuz
Telefon
0355-873154
Fax
0355-873240
Link zur Homepage