Dolnoserbski Gymnazium

W lěśe 1952 jo se załožyło w twarjenju pśi Žylojskej droze 37 Serbska wuša šula. Pótakem móžo Dolnoserbski Gymnazium (DSG) južo na wěcej ako 60-lětne stawizne a rowno tak staru tradiciju slědk glědaś.

Toś ten modernje wugótowany gymnazium jo cełodnjowna šula w zwězanej formje, kótaraž wugba wažny pśinosk k zeźaržanim rěcy a kultury serbskeje mjeńšyny w Dolnej Łužycy: Pódla wšednych cuzych rěcow se wucy dolnoserbšćina ako pśisłušny pśedmjat. Zděla se wótměwa teke w drugich pśedmjatach bilingualna wucba, aby nałožowanje serbskeje rěcy ako wobchadna rěc spěchowało. Wušej togo wobstoje wósebne rědownje („witaj-rědownje“), w kótarychž projekt Witaj se dalej wjeźo.

Dalšna wósebnosć na Dolnoserbskem gymnaziumje jo swója bikulturelna atmosfera. Serbske nałogi ako kokot abo zapust se kužde lěto wót gymnaziastow aktiwnje pśigótuju, pśewjedu a w zjawnosći prezentěruju.

Spomnjeśa gódne jo teke rědownja z wósebnym wugbaśim a wobdarjonosću, kótaraž jo se 2001 na DSG zawjadła. Te wuknice a wukniki teje rědownje zachopiju z gymnazialneju wucbu město wót 7. južo wót 5. lětnika a absolwěruju gymnazium pód wósebnymi pominanjami.

Wót lěta 2011 nosy ta šula mimo togo titul „Šula bźez rasizma – šula z kuražu“ a pokazujo z tym swój wótglěd k wótkubłanju pó demokratiskich zasadach. Praktiski se pśesajźa toś to wótmyslenje mjazy drugimi tak, až wuknice a wukniki wšakorakego starstwa se na wuměnje z partnarskima šuloma w Lilleströmje (Norwegska) a Hořicach (Česka republika) wobźěliju.

Ansprechpartner
Šulska wjednica: Anke Hille-Sickertowa
Anschrift
Žylojska droga 37
03044 Chóśebuz
Telefon
0355-38114 0
Fax
0355-38114 17
Link zur Homepage

Dolnoserbski internat Chóśebuz

Dolnoserbski internat Chóśebuz jo rowno tak ako Internat Serbskego gymnazija Budyšin w nosarstwje rěcnego centruma Witaj. Wón twóri jadnotu z Dolnoserbskim gymnaziumom, wót kótaregož jo jano mało kšacow zdalony. Bitujo městno za 45 wuknicow / wuknikow, ako se wobstaraju wót serbskorěcnego wótkubłańskego personala. Zgromadne wjacory w zgromaźeńskich rumnosćach, projekty w dolnoserbskej rěcy a woplěwanje serbskich nałogow wobogaśuju internatowe žywjenje a pśinosuju k serbskej atmosferje. Na jaden part co internat młodostnym rěcnu praksu a kulturne dožywjenja póbitowaś, na drugi part co jim identificěrowanje ze serbskim atraktiwne cyniś.

Zakwatěrowanje gymnaziastow w internaśe se spěchujo pśez Załožbu za serbski lud.

Ansprechpartner
Wjednica internata: Doreen Hufnagelowa
Anschrift
Žylojska droga 39
03044 Chóśebuz
Telefon
0355-4944763
Fax
0355-4944764
E-Mail-Adresse