Młoźinski koordinator Domowiny statkujo ako pósrědnik mjazy kšywowym zwězku Domowina a młoźinu w serbskich sedlišćowych stronach. Wón staja ako młoźinskim kupkam Domowiny tak teke wšyknym drugim zajmowanym młodostnym wjelerake póbitowanja k zaběru ze serbskeju kulturu a rěcu we wólnem casu k dispoziciji.

Ku konkretnym nadawkam Młoźinskego aktiwa licy to slědujuce:

 • póraźowanje
  • we wobłuku Młoźinski aktiw
  • we jsy (jadnotliwa kupka; młoźinska zgromaźina)
  • młoźinskego wjednistwa (we jsy; w Serbskem domje)
  • rozgrono z jadnotliwym
 • kulturne źěło
  • woplěwanje nałogow (zapust, jatšowny wogeń, stajenje majskego boma, jańske rejtowanje a žnjowne nałogi ako Kokot abo kjarmuša)
  • zgromadne woglědy do muzeja
  • motiwacija k wobźělenju na kursach (drastwa, wušywanje, rěc, domowniske stawizny)
  • woplěwanje a zeźaržanje rěcy
  • w socialnem rumje / w gmejnje (bergarska angažowanosć) (tuchylu źěła 10 młodostnych cesnoamtski ako gmejnske zastupniki)
 • wólny cas młoźiny
  • organizacija sportowych turněrow (volleyballowe a kopańcowe turněry (Domowina-Cup))
  • wuwołanje wuběźowanjow (n.pś. „Nejrědnjejšy majski bom Dolneje Łužyce se pyta“)
  • zgromadne jězby, wulěty
  • zmakanja serbskeje młoźiny
 • pódpěrowanje
  • pominanje a wótlicenje projektow (Domowina, załožby, amty)
  • gromaduźěło ze šołtu, towaristwami
  • kooperacija ze sobuźěłaśerjami JA
  • namakanje pśigranjańskich partnarjow
 • dalejdanje, póbitowanjow, wuwołanjow, pśepšosenjow
  • dalejkubłanje
  • wólny cas
  • zmakanja we wokrejsu a pó cełem kraju
 • medijowe źěło
  • Serbski rozgłos a telewizijne wusćełanje „Łužyca“
  • gromaduźěło ze casnikarjami (n.pś. Lausitzer Rundschau abo teke mjazynaronde kontakty: wěcejrazne woglědy Penny Bradfield z Awstraliskeje a Vladimira Pomortzeffa z Ruskeje, wobej wjelgin znatej fotografa, ako pón fotoreportaže wózjawitej)
  • swójske artikle, interviewy w Nowem Casniku (serbski tyźenik)
  • wjelgin dobre gromaduźěło z amtskimi łopjenami
Ansprechpartner
Młoźinski koordinator: Helmut Mattick
Anschrift
A. Bebelowa droga 82
03046 Chóśebuz
Telefon
0355-48576 453
E-Mail-Adresse