Załožba za serbski lud pódpěrujo ako zgromadny instrument Zwězka a Krajowu Sakska a Bramborska zdźaržanje a wuwijanje, spěchowanje a rozšyrjenje serbskeje rěcy, kultury a tradicijow ako wuraz identity serbskego luda.

Załožba iniciěrujo a organizěrujo teke sama zarědowanja, wuběźowanja a wustajeńcy a wudawa filmy a tonowe nosarje. Dalšne nadawki su wobgóspódarjenje a wuźaržowanje twarjenjow, kótarež serbske institucije wužywaju.

Ansprechpartner
Zastupnica direktora / Wjednica wótźělenja Chóśebuz: Sabina Siegowa
Anschrift
A. Bebelowa droga 82
03046 Chóśebuz
Telefon
0355-48576 455
Fax
0355-48576 456