CottbusService jo Waš partnaŕ pśi skazanju hotelowych a pensionowych śpow kaž teke klasificěrowanych priwatnych kwartěrow w Chóśebuzu a kraju Bramborskej. Indiwidualne turisty a kupki mogu městna how online skazaś pśez informaciski a rezerwěrowański system

Woni dostanu ned rezerwěrowańske wobkšuśenje. Zapłaśiś možośo se pśigodnje pśez zliceńku. Našym młodym woglědarjam porucujomy woblubowanu młodownju w centrumje města kradu w zelenem. Rady skazamy teke za drogujuce kupki naše hotele rozdźělnych kategorijow zgromadnje z atraktiwnymi turistiskimi pśebywańskimi programami.

Chóśebuz-serwis

Chóśebuz – zelene město nad Sprjewju wjaselijo se pśiběrajucego zajma w měsćańskem turizmje. Naglědny historiski měsćański centrum, godne kulturne porucenja, atraktiwne možnosći za wulěty a wugbaśowe gosćeńcarstwo wugotuju město ako zajmny cil za turistow.

Dožywijśo wuměłstwo a kulturu w Chóśebuzu. How možośo mjazy drugim zastupne lisćiki za měsćańsku halu, za Chośebuske wjelike wiki, statne źiwadło a za zarědowanja po cełem zwězkowem kraju rezerwěrowaś a skazaś. W pratyji zarědowanjow porucyjo Wam město pod linkom Veranstaltungskalender atraktiwny program. W Chóśebuzu stanjo se kužde zarědowanje z wosebnym dožywjenim. Dajśo se pśeznaniś …

Ako oficialny turistiski słužbywugbaŕ w měsće Chóśebuzu jo Chóśebuz-serwis prědna adresa za gosći a bergarjow. Wšykno, což pśebywanje w Chóśebuzu wurědnijo a pśijaznijo, to za Was rady a malsnje organizěrujomy.

Anschrift
Cottbus Service / Chóśebuz serwis
Berliner Platz 6 / Barlińske naměsto
Stadthalle / Měsćańska hala
03046 Cottbus / Chóśebuz
Öffnungszeiten
ponjeźele - pětk: zeger 9-18
sobotu: zeger 9-13
Telefon
(0355) 75 42-0
Fax
(0355) 75 42-455