Gospodarske stajnišćo Chóśebuz ma nejlěpše wuměnjenja za inwestorow w Europje. My porucujomy partnarjam gospodarstwa, wotworiś za sebje ressource toś togo do pśichoda pokazujucego města - a to w zmysle wuspěšnego gospodarskego rozwijanja za swoje pśedewześe. Spěchowanje pśedewześarskego engagementa jo za Chóśebuz nadawk, kenž ma nejwušy wuznam.

Chóśebuz ma ako metropola wědomnosći a technologije wěcej „know-how” ako hynakše regiony a wotworijo z tym wuspěch lubjece wuwiśowe pola, wosobnje we wubłuku slěźenja a wuwiśa.

W zachadnych lětach jo se w Chóśebuzu zasedliło bejnje wjele pśedewześow, kotarež su how mimo stajnišćowych lěpšynow města a regiony namakali kluc za swoj pśedewześarski wuspěch. Ako nejlěpše wuměnjenja a rozsudne kriterije za pśedewześarske rozwijanje su pśecej a zasej pomjenowali:

 • pśez Bramborsku technisku uniwersitu nosonu jadnorazowu krajinu wědomnosći, kubłanja a slěźenja,
 • za pśedewześarjow pśijasne wuměnjenja
 • wusoku kwalitu žywjenja
 • wjelgin dobru wobchadowu infrastrukturu
 • njeposrědnu bliskosć k polskej granicy
 • wusokomotiwěrowane a wusokokwalificěrowane źěłowe mocy a
 • nabejne staranje na městnje

Chóśebuz a regiona porucyjutej slědujuce potenciale branžow:

 • energiju/wobswět
 • informaciju/ komunikaciju
 • słužby/logistiku
 • zežywjenje
 • wobchadnu techniku
 • awtomotiwy/ lažkotwarsku maśiznu
 • mašinotwaŕ a aparatotwaŕ.

Ako profesionalna agentura za serwise a poraźowanje pśewoźujo Wuwiśowe towaristwo Chóśebuz zwr (EGC) wšykne na rozrosćenje orientowane pśedewześa pśi realizěrowanju projektow pśisedlenja, ekspansije a inwesticije. Mimo spěchowanja pśedewześarskego engagementa jo EGC zwr zagronite za akwizaciju a dospołne staranje za inwestorow tak teke za zwikowanje pśedewześowych płonjow a imobilijow.

Anschrift
EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH- EGC Wuwiśowe towaristwo Chóśebuz zwr
Siemens-Halske-Ring 2
03046 Cottbus/Chóśebuz
Telefon
0355 / 729913-0
Link zur Homepage
E-Mail-Adresse