Casnikarska powěsć

21.09.2017

Na zachadnej konferency wjednikow fachowych wobcerkow měsćańskego zastojnstwa Chóśebuza, źož su teke pśibytne byli wušy šołta Holger Kelch a pśirědowane města Chóśebuza, jo zagronita za serbske nastupnosći, Anna Kosacojc-Kozelowa, informěrowała wó wužywanju serbskeje rěcy. Wóna jo pokazała na kazniski zakład: Europsku chartu regionalnych a mjeńšynowych rěcow, Bramborsku krajnu wustawu, Bramborsku serbsku kazń a nic na slědku na głowne wustawki města Cottbus/Chóśebuz.

Tomu wótpowědujuce maju bergarki a bergarje pšawo, se pisnje abo wustnje serbskorěcnje na zastojnstwo wobrośiś. W chóśebuskem zastojnstwje jo to tak zrědowane, až pó pótrjebje sobuźěłaśerka abo sobuźěłaśeŕ se wobrośijo nejpjerwjej na zagronitu za serbske nastupnosći. Wóna pśełožyjo dolnoserbske teksty abo tekstowe pasaže do nimskeje rěcy a stoj za wustne powědanje k dispoziciji. Jolic až zagronita njejo pśibytna, jo móžno, drugich kompetentnych serbskorěcnych sobuźěłaśerjow měsćańskego zastojnstwa Chóśebuza za pśełožowanje dojśpiś. Za nastupnosći z wustnym pśestajenim jo pśiraźone, zagronitu za serbske nastupnosći pó móžnosći do togo informěrowaś.

Do fachowych wobcerkow chóśebuskego zastojnstwa pśidu wótergi serbske bergarki a bergarje, aby tam swóju pšosbu serbskorěcnje pśednjasli. Dokulaž se to pak cesto njestawa, jo kśěła Anna Kosacojc-Kozelowa za take rědke pady pśistojonych města za wustne wužywanje serbskeje rěcy sensibilizěrowaś. Wóna jo pšosyła wjednikow fachowych wobcerkow, to swójim sobuźěłarśerkam a sobuźěłarśerjam dalej daś, aby za take pady derje pśigótowane byli.

Njeglědajucy na kazniske połoženje, na kótarež ma kužda pśistajona a kuždy pśistajony se źaržaś, se pšaša, co móžo byś motiwacija za wustne pśednosowanje pšosby w serbskej rěcy w zastojnstwje? Wóno ma na pśikład rowno w młoźinskem amśe realnu wažnu funkciju: Gaž źiśi howacej ze starjejšyma abo z jadnym ze starjejšeju serbujo, słuša to derjeměśoju źiśi.

Cesćej se stawa w chóśebuskem měsćańskem zastojnstwje, až luźe pišu serbskorěcnje. Pón zagronita za serbske nastupnosći pśełožyjo tekst a jen slědk pósćelo sobuźěłaśerce abo sobuźěłaśerju, kótaryž tu wěc wobźěła. To njejźo na košty bergarjow: W takich padach zastojnstwo města Chóśebuza wusajźijo dobu a pśewzejo košty za pśełožk.

Pó kaznjach musy zastojnstwo zasadnje serbsku rěc wustnje a pisnje rozměś, njemusy pak serbskorěcnje wótegroniś, njemusy aktiwnje serbski pisaś a powědaś. Ale teke to jo móžno: Zboka měsćańskego zastojnstwa wuměju a wužywaju serbsku rěc pisnje a wustnje zagronita za serbske nastupnosći, wjednica a sobuźěłaśerce Šule za dolnoserbsku rěc a kulturu a kuratorki a kurator Serbskego muzeja.

Ze swójim pśednoskom na konferency wjednikow fachowych wobcerkow měsćańskego zastojnstwa jo zagronita za serbske nastupnosći města Chóśebuza Anna Kosacojc Kozelowa jaden raz wěcej sensibilizěrowała za wužywanje serbskeje rěcy w měsćańskem zastojnstwje. Słuša do normalnosći bźezwokrejsnego města Cottbus/Chóśebuz, až se spěchujo serbska rěc, se motiwěruju luźi za wužywanje serbskeje rěcy a se prezentěrujo serbska rěc w zjawnosći.

Pśipódla gronjone wisy dwójorěcny domowy pórěd měsćańskego zastojnstwa pśi źurjach chóśebuskeju radnicowu.