Hello - Cześć – Bonjour – Ciao – aлло - Hallo – Pozdravljeni - aлo

Cottbus/Chóśebuz utrzymuje łącznie dziewięć partnerstw w Europie
Cottbus/Chóśebuz utrzymuje łącznie dziewięć partnerstw w Europie
Franziska Pätzold

Co to są partnerstwa miast?

Partnerstwo miast jest – jak sugeruje nazwa – partnerstwem dwóch gmin mającym na celu długofalową wymianę gospodarczą i kulturalną. Partnerstwo miast ustanawiane jest po podjęciu uchwały organów przedstawicielskich gmin i podpisaniu umowy o partnerstwie przez obu burmistrzów.

Jak wartość dodaną mają partnerstwa miast?

Jako odpowiedź na okrutne doświadczenia historyczne powstała idea europejska – projekt pokojowy, umożliwiający życie w wolności, pokoju, demokracji i dobrobycie. Jeśli zadamy pytanie, w jaki sposób obywatelki i obywatele doświadczają na co dzień Unii Europejskiej, to znacząca rola w tym zakresie przypada partnerstwom miast., ponieważ stanowią one podstawę pokojowej koegzystencji i Europy bliskiej obywatelom.

Dziś w Europie jest około 20.000 partnerstw między miastami. Już na wiele lat przed wprowadzeniem europejskich programów wsparcia miało i ma miejsce po dzień dzisiejszy porozumienie między narodami w Europie, które znacząco przyczyniły się do tego, że UE stała się wspólnotą wartości.

Partnerstwa miast funkcjonują dzięki zaangażowaniu ludzi, którzy w stowarzyszeniach, szkołach , przedszkolach, a także w administracji poświęcają swój wolny czas na rzecz wzajemnego poznania się. Swoją cenną pracą wzmacniają współpracę pomiędzy obywatelkami i obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Najściślejsze stosunki istnieją z oddalonym o równe sto kilometrów polskim miastem Zieloną Górą . Pierwsze partnerstwo zostało zawarte z miastem Montreuil, jednym z robotniczych przedmieść Paryża. (13.10.1959).

Jak powstały partnerstwa miasta Cottbus/Chóśebuz?

Do Lt 70. XX wieku NRD nie była wskutek doktryny Hallsteina uznawana przez państwa zachodnie, co stanowiło wadę w polityce zagranicznej. Próbowano temu zaradzić zezwalając pod koniec lat 50. na partnerstwa z miastami we Francji i Włoszech.

Celem pierwszego partnerstwa Cottbus/Chóśebuz z francuskim miastem Montreuil (przedmieścia Paryża) była wymiana delegacji radnych oraz delegatów podobnych zakładów pracy z obszaru budownictwa, edukacji narodowej oraz służby zdrowia i pomocy społecznej (wspólne oświadczenie woli z roku 1957).

Dzięki kontaktom pomiędzy Montreuil i Grosseto we Włoszech rozwinęło się partnerstwo niemiecko-włoskie miasta Cottbus/Chóśebuz. Na początku lat 70. lekkoatleci z Montreuil i Grosseto wzięli udział w międzynarodowym festynie sportowym w Cottbus/Chóśebuz.

W kolejnych latach doszły do tego partnerstwa z miastami na wschód od Niemiec. Z miastem Lipieck w Rosji wymiana odbywała się początkowo na poziomie regionu. W 1992 r. zawarto oficjalną umowę o przyjaźni. Z Tyrgowiszte w Bułgarii i słowackim miastem Koszyce wymiana odbywała się na poziomie oficjalnych delegacji przyjeżdżających na ważne wydarzenia społeczne.

Partnerstwa miast z Afryką nie powiodły się ze względu na duża odległość – partnerstwo z Mopti w Mali utknęło już na początku.

W roku 1987 doszło do partnerstwa niemieckim miastem Saarbrücken . Współpracę te udało się zintensyfikować przede wszystkim w obszarach kultury i sportu. Z okazji 30-lecia współpracy nadburmistrz Holger Kelch wpisał się do Złotej Księgi miasta Saarbrücken. Partnerstwo z Gelsenkirchen zaowocowało na początku lat 90. wsparciem dla Cottbus/Chóśebuz przy rozwijaniu administracji samorządowej. Później wymiana odbywała się w dziedzinie sportu.

Najmłodsze partnerstwo z Nuneaton & Bedworth wynikło z zaangażowania nauczycielek i nauczycieli z obu miast. Partnerstwo to charakteryzuje się w szczególności intensywną wymianą uczniów.

Wcześniejsza współpraca Rady Okręgu Cottbus z województwem zielonogórskim i pomiędzy ich „stolicami“, tj. Cottbus i Zieloną Górą dała dała początek polsko-niemieckiemu partnerstwu. W roku 1975 ówcześni szefowie miast podpisali umowę partnerską. Od początku lat 90. współpraca koncentruje się na wspólnych projektach. Dzięki niewielkiej odległości pomiędzy miastami i możliwości otrzymania wsparcia finansowego Euroregionu "Spree-Neiße-Bober/Sprewa-Nysa-Bóbr" w ramach Funduszu Małych Projektów (FMP) z programu INTERREG VA ( www.euroregion-snb.de ) oraz 45 lat doświadczeń łączy nas szczególna przyjaźń. Co roku podczas Winobrania na początku września w Zielonej Górze szefowie obu miast podpisują porozumienie roczne.

Kontynuacja wszystkich partnerstw zawartych przed rokiem 1990 została na początku lat 90. zatwierdzona uchwałą Rady Miasta Cottbus/Chóśebuz.