Stadtverordnetenversammlung

Zusammensetzung der Stadtverordnetenversammlung und der Fraktionen

Oberbürgermeister

(Stand: 17.08.2020)

Kontakt

Büro für Stadtverordnetenangelegenheiten
Christian Hauk
Erich Kästner Platz 1
03046 Cottbus

Telefon: 0355 612-2036
Fax: 0355 612-132036
E-Mail: Christian.Hauk@cottbus.de