Serbska rěc, kultura a serbske stawizny se wot wšakorakich wědomnostnych a praktiskich institucijow woplěwaju a dalej wuwijaju.

Tak mamy na pśikład w Chóśebuzu w Serbskem domje domicyl za Domowinu, Załožbu za serbski lud, Serbski institut, Ludowe nakładnistwo Domowina, Serbsku kulturnu informaciju „Lodka“ a biblioteku. Kradu blisko možośo Serbski muzej a Šulu za dolnoserbsku rěc a kulturu, kotarejž stej w nosarstwje Chóśebuza, namakaś. W regionalnem studiu RBB w Chóśebuzu se dolnoserbske rozgłosowe a teliwizijne wusćełanja produkuju.

K zdźarźanju respektiwnje rewitalizaciji serbskeje rěce jo se 1998 w Chóśebuzu prědna Witaj-źiśownja w cełej Łužyce wotworiła. Po metoźe imerzije wuknu źiśi w źiśownjach serbsku rěc pśi grajkanju. Mimo doněntejšneje wucby serbsćiny se pokšacujo Witaj-projekt južo na jadnej zakładnej šuli tak teke na Dolnoserbskem gymnaziumje w Chóśebuzu. Rěcny centrum Witaj koordiněrujo Witaj-projekt, pod jogo wjednistwom psédstaja mjazy drugim źiwadłowe graśe. Teke Dolnoserbski gymnazium porucyjo wobšyrny serbski kulturny program.

Pśez stolěśa woplěwaju Serby w Dolnej Łužyce swoje tradicije a nałogi. K rědnosći toś tych serbskich swěźenjow słušaju serbske narodne drastwy. Wjele z wjelgin starych nałogow su tatańskego pochada a su zwězane z pśirodu a burskim źělom.